PSY-Care

Voor beter functioneren

Behandeling en therapieën

CGT (Cognitieve Gedrags Therapie)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan. Er wordt samen, binnen een veilige situatie, gewerkt aan het verwerken van gebeurtenissen. Ook komt het reguleren van emoties en het veranderen van oplossingsstrategieën aan bod, waardoor je in de toekomst sterker staat.CGT

Doordat cognitieve gedragstherapie verschillende vormen en technieken kent, is het toepasbaar bij meerdere psychische klachten, waaronder: angsten, trauma’s, depressies en burn-out.

Cognitieve gedragstherapie wordt tevens door de landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ aanbevolen voor het behandelen van psychotrauma (samen met de EMDR behandeling).

Psychotherapie

Spiegel

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen.
De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat het voor u acceptabel is.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Bij kinderen bestaat psychotherapie doorgaans uit sessies waarin gespeeld en –afhankelijk van de leeftijd- gepraat wordt. Een psychotherapeutische behandeling van een kind of jeugdige is onlosmakelijk verbonden met behandeling van de ouders, in de vorm van een meer of minder intensieve oudertherapie. Soms zijn daarbij gesprekken met het hele gezin geïndiceerd.

Cliëntgerichte psychotherapie

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samen hangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons verder als me ns te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen. In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen.

Gedachten en gevoelens

De persoon als geheel

Voor welke problemen?

Veelvoorkomende klachten en problemen

Het zicht krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf, met het eigen innerlijk, dus niet alleen met zijn gedachten maar vooral ook met zijn gevoelens. Door in gesprek te komen over deze gevoelens en gedachten, kunt u uw problemen onderzoeken en ontdekken hoe u hierin verder kunt komen.

Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Het gaat er hierbij niet zozeer om hoe de psychotherapeut uw problemen ziet, maar vooral om de betekenis die ze voor u hebben.

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie. Belangrijker echter dan de aard van uw klacht, is het feit dat u bereid bent, en in zekere zin behoefte voelt om in de therapie bij uzelf stil te staan. Er is meestal een aanleiding, in de werksituatie of in uw persoonlijke relaties, die u doet besluiten iets aan uw klachten of problemen te gaan doen.

Om er een aantal te noemen: weinig zelfvertrouwen hebben en onzeker zijn, je somber voelen, gespannen zijn, slecht slapen, veel piekeren en tegen alles op zien, geen keuzes kunnen maken of niet weten wat je wilt, tot niets kunnen komen, perfectionistisch zijn, je negatief en kritisch voelen naar anderen, moeilijk kunnen genieten en overmatig controle houden, onder je niveau functioneren of juist jezelf groter voordoen dan je bent, in verschillende situaties steeds weer in dezelfde conflicten terechtkomen, geen relatie aan durven gaan of je ongelukkig voelen in de relatie, jezelf niet durven uitspreken of je geremd voelen in gezelschap, onduidelijke lichamelijke klachten hebben, een verstoord eetpatroon hebben, last hebben van nare of schokkende ervaringen die je hebt mee gemaakt.

Psychoanalytische Steunende Psychotherapie

Het doel van KPSP (kortdurende psychoanalytische steunende psychotherapie) is in de eerste plaats dat de depressieve symptomen verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt. Het zelfvertrouwen verbetert hierdoor en relaties met anderen worden daardoor vaak bevredigender. Dit kan voorkomen dat tegenslagen of stressvolle situaties opnieuw ontaarden in een depressie. Het verbetert dus de kwetsbaarheid voor depressiviteit op langere termijn.

KPSP is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met depressieve klachten. Depressie is een aandoening waarbij zowel biologische aanleg als levensgebeurtenissen en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid een rol spelen. In de behandeling zoekt de therapeut daarom met u naar verbanden tussen enerzijds uw depressie en anderzijds uw levensomstandigheden, uw huidige relaties, de invloed van vroegere ervaringen en hoe u naar uzelf kijkt. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar samen met uw therapeut gaat u ook onderzoeken welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uzelf en dat bevordert uw groeimogelijkheden. Dat leidt ook tot beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan depressieve gevoelens.

 

EMDR therapie

emdr

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Mindfulnesstraining

Wat is het?

Praktische informatie

Kosten/Aanmelden

 Mindfulness betekent je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder hierover te oordelen. Het gaat over een manier van leven waarbij je opener en bewuster in het leven staat. Jon Kabat-Zin, de grondlegger van Mindfulness, omschrijft dit als gerichte aandacht geven, in het hier en nu.

 Niet vanuit automatische patronen reageren, maar leren meer bewust met situaties om te gaan. Op deze manier leer je anders met problemen, stress, pijn en verdriet om te gaan. Normaal gesproken reageert men met (automatisch) verzet op vervelende gevoelens, bij mindfulness proberen we er op een accepterende, niet oordelende manier bij stil te staan. Mindfulness werkt dan ook stress-reducerend.

Het is een wekelijkse training van 8 bijeenkomsten.
Iedere bijeenkomst duurt 2 tot 2,5 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met geleide meditaties, lichaamsoefeningen en cognitieve technieken. Naast de bijeenkomsten, krijgt u iedere week huiswerk mee naar huis. Dit zal elke dag een half uur tot een uur in beslag nemen. Het huiswerk is een belangrijk onderdeel van de training. Het doorbreken van een gewoonte kost tijd en aandacht.

De kosten voor deze training bedragen € 290,00 / p.p. all incl.

Wij hopen bij voldoende aanmeldingen in mei opnieuw een training te kunnen aanbieden. De eerste training zal plaatsvinden op dinsdag 6 mei. Vervolgens dan gedurende 7 (zeven) weken op dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur. De laatste training zal dan zijn op dinsdag 8 juli 2014.

Aanmelden kan op telefoonnummer: 043-6011671

Locatie voor deze training:
Broekhem 11, 6301 HD, Valkenburg a/d Geul