PSY-Care

Voor beter functioneren

Behandeling en therapieën

CGT (Cognitieve Gedrags Therapie)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan. Er wordt samen, binnen een veilige situatie, gewerkt aan het verwerken van gebeurtenissen. Ook komt het reguleren van emoties en het veranderen van oplossingsstrategieën aan bod, waardoor je in de toekomst sterker staat.CGT

Doordat cognitieve gedragstherapie verschillende vormen en technieken kent, is het toepasbaar bij meerdere psychische klachten, waaronder: angsten, trauma’s, depressies en burn-out.

Cognitieve gedragstherapie wordt tevens door de landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ aanbevolen voor het behandelen van psychotrauma (samen met de EMDR behandeling).

Psychotherapie

Spiegel

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen.
De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat het voor u acceptabel is.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Bij kinderen bestaat psychotherapie doorgaans uit sessies waarin gespeeld en –afhankelijk van de leeftijd- gepraat wordt. Een psychotherapeutische behandeling van een kind of jeugdige is onlosmakelijk verbonden met behandeling van de ouders, in de vorm van een meer of minder intensieve oudertherapie. Soms zijn daarbij gesprekken met het hele gezin geïndiceerd.

Cliëntgerichte psychotherapie

handgeven

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samen hangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons verder als me ns te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen. In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen.

EMDR therapie

fotoemdrEye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR,
is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.
Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:

1. Traumatische ervaringen, zoals:

2. Emotionele problemen, zoals:

3. Sociale problemen, zoals:

• Verlies van belangrijke personen,

• nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.

• verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling,

• mishandeling of daarvan getuige zijn,

• fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing,

• ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden,

• Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet,

• te weinig zelfvertrouwen,

• een negatief zelfbeeld,

• hechtingsproblemen.

• Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag),

• moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

Pedagogische ondersteuning

De pedagogisch ondersteuner helpt bij het verbeteren van de leef- en opvoedingssituatie van je kind,
zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling goed te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je opvoeden moeilijk vindt of omdat je de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst

De pedagogische begeleiding is erop gericht om het kind te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

Wij richten ons o.a. op:

 • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheidouders
 • Stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Stimuleren motorische en/of cognitieve ontwikkeling
 • Opbouwen positief zelfbeeld
 • Aanbrengen structuur
 • Aanbrengen/verbeteren dagelijkse ritme
 • Leren omgaan met regels en grenzen
 • Leren omgaan met vrijheden,
 • Bewuste keuzes leren maken etc.

Door middel van verschillende soorten handvatten proberen wij de structuur en regelmaat aan te bieden die nodig is voor een zo optimaal mogelijk zelfontplooiing.

Tijdens deze begeleiding staat het kind centraal, maar zullen de ouders ook zeker een belangrijke rol spelen.

Video Interactie Begeleiding (VIB).

VIB kan bij meerdere stoornissen worden ingezet: bijvoorbeeld vroege hechtingsstoornis, contactproblemen, ADHD enz.

Wanneer een kind te weinig basisvertrouwen heeft omdat het zich niet goed genoeg voelt, of omdat het bang is om u als ouder te verliezen kan het enerzijds angstig en claimend gedrag laten zien maar anderzijds ook dominant, zelfbepalend gedrag zodat het deze angst kan controleren

De basisbehoeften van elk kind om zich veilig en geborgen te voelen zijn ; eten, drinken, slapen, verzorging, grenzen gesteld krijgen, getroost worden en aangeraakt worden.
Soms zijn er omstandigheden waarin dit te weinig kan worden aangeboden.
Denk hierbij aan armoedige omstandigheden (bij adoptie), ziekte van het kind, belastende gezinsomstandigheden, gevoelige kinderen.

Deze onzekere kinderen vragen van de ouders / verzorgers  specifieke opvoedingsvaardigheden om ze te laten opgroeien tot een persoon met zelfvertrouwen.

video

Voor VIB wordt het hele gezin meerdere keren uitgenodigd om een spel te spelen in onze spelkamer, waar een video opname van wordt gemaakt. Tussentijds wordt deze opname teruggekeken met alleen de ouder/opvoeders. Hierbij wordt gelet op de sterke kanten van de ouders en waar nodig krijgen zij extra ondersteuning in het beter leren zien wat hun kind extra nodig heeft in de opvoeding.

In het begin zult u zich mogelijk ongemakkelijk en bekeken voelen, de ervaring leert dat dit niet belemmert om de communicatie principes te kunnen aanleren.

Kinderen met hechtingsproblemen hebben met name behoefte aan emotionele steun en het stellen van grenzen zodat hij/zij zich veiliger kan gaan voelen.

SOVA training

PSY-Care biedt kinderen een mogelijkheid om te werken aan hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo kan voorkomen worden dat de kinderen vastlopen, geen vriendjes meer hebben of geen zin hebben in school waardoor zij hun leermotivaties verliezen.

In de puberteit is het voor sommige pubers vanzelfsprekend om sociaal actief te zijn. Ook is de puberteit een periode waarin sociale vaardigheden genuanceerd en verdiept worden. De complexiteit van sociale vaardigheden wordt groter en het belang om tussen regels door te kunnen lezen wordt belangrijker.

Problemen met sociale vaardigheden hoeven niet direct ernstig te zijn. Een teruggetrokken of verlegen kind hoeft daar absoluut geen grote problemen van te ondervinden. Anders wordt het als een gebrek aan sociale vaardigheden ook het geluk in de weg staat. Vooral bij kinderen die graag vrienden willen maken, maar niet de gereedschappen bezitten om die vriendschappen op te bouwen of in stand te houden, kan een gebrek aan sociale vaardigheden  problematisch worden en grote gevolgen hebben voor het welzijn.

Wij bieden een SOVA training aan met als doelgroep kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar en van 10-12 jaar.
Ook voor jongeren in de leeftijd van 12 -15 jaar en in de leeftijd van 16 – 18 jaar, die graag weerbaarder willen worden en meer zelfvertrouwen willen krijgen is onze SOVA training aangepast aan de leeftijd.

Thema’s die aan bod komen:

 • Het Enneagram
 • Wat zijn je Sterke en Zwakke eigenschappen
 • Zelfbeeld: hoe zie jij jezelf?
 • Het Kwaliteitenspel
 • Kernkwaliteiten
 • Zelfinzicht: hoe zien anderen jou?
 • Emoties: hoe herken ik ze?
 • Zelfcontrole
 • Conflicthantering
 • Hoe baken jij je eigen territorium af? De IK-boodschap

Voorafgaand aan de training zal er een intake plaatsvinden met ouders en kinderen.  De cursus bestaat uit elf sessies en twee ouderbijeenkomsten.
De kosten voor deze cursus bedraagt € 340,00

“Depressie” cursus

Er wordt gewerkt met psycho-educatie, registratieopdrachten, rollenspellen, oefeningen en huiswerk.De D(o)epressiecursus is een cognitief-gedragstherapeutische interventie gericht op de behandeling van depressieve klachten en depressies bij adolescenten. Deze behandelvorm is psycho-educatief van aard. De interventie is ontwikkeld door Lewinsohn en zijn medewerkers.Een uitlokkende gebeurtenis, zoals een ingrijpende levensgebeurtenis, zorgt ervoor dat een persoon minder positieve interacties met zijn omgeving heeft, waardoor een negatieve spiraal ontstat van negatieve gedachten, nog minder positieve interacties met de omgeving en een steeds somber wordende stemming.De DSM-IV geeft de volgende criteria. Gedurende twee weken of langer moeten tenminste vijf van de volgende verschijnselen optreden:

 • Een sombere stemming
 • Geen plezier meer beleven
 • Problemen met eten
 • Problemen met slapen
 • Traag of juist onrustig zijn
 • Vermoeidheid, futloosheid
 • Zich schuldig of waardeloos voelen
 • Concentratieproblemen
 • Denken over de dood en doodgaan

Het dagelijks functioneren is belangrijk bij het bepalen van de diagnose.Naar mate men minder goed in staat is om door te gaan met de dagelijkse bezigheden des te ernstiger de depressie.

Kenmerkend voor depressieve adolescenten is dat ze veel psychosociale moeilijkheden ervaren, zoals vermindert vermogen tot intimiteit, vervreemding van ouders, groter drug- en alcoholgebruik en een hogere werkloosheid.

De cursus bestaat in totaal uit 16 bijeenkomsten, inclusief de terugkombijeenkomst na 3 maanden.

Omgaan met Dyslexie.

 • Verminderen van de psychosociale klachten in samenhang met dyslexie.
 • Vergroten van de oplossingsvaardigheden t.a.v. het leren.

Ernstige problemen met lees- en schrijfvaardigheid kunnen de schoolloopbaan van kinderen en jongeren in ernstige mate belemmeren. Naast stagnatie in de schoolloopbaan wordt in de wetenschappelijke literatuur ook gesproken over het ontwikkelen van psychische klachten (negatief zelfbeeld, faalangst, depressieve klachten). Het al dan niet ontwikkelen van deze problemen hangt af van de mate waarin de omgeving de problemen van de dyslecticus erkent en de wijze waarop hij wordt ondersteund. Ook de copingstijl van de dyslectische jongere kan het ontwikkelen van secundaire problemen versterken.

In het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (Henneman, Kleijnen & Smits 2004) wordt benadrukt dat naast orthodidactische ondersteuning ook aandacht moet worden besteed aan de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie. Lotgenotencontacten waarbij het kunnen accepteren en beter omgaan met dyslexie aan de orde wordt gesteld is hiervoor een meerwaarde.

De cursus bestaat uit elf sessies, één terugkomsessie en twee ouderbijeenkomsten.

Doelgroep: dyslectische jongeren van 12 tot en met 16 jaar, die reeds in enige mate psychische klachten ervaren.
Deze cursus kan ook individueel worden aangeboden.

Faalangst

faalangstHet is de angst om bij een taak te mislukken en ontstaat in situaties waarin het kind door iemand beoordeeld wordt of denkt te worden. Als hij hetzelfde klusje in zijn eentje doet (zonder publiek), is er vaak niets aan de hand. Kinderen met faalangst zijn bang dat ze door een slechte prestatie de waardering van hun ouders, klasgenoten en leerkrachten verliezen. Ze blokkeren, haken af, gaan nieuwe uitdagingen uit de weg of werken zo hard dat ze zelden nog ontspannen zijn.

Voor pubers met faalangst is die spanning juist te veel. Ze klappen dicht en krijgen tijdens een toets op school bijvoorbeeld een black-out, of ze presteren door de faalangst onder hun niveau. Dat bevestigt hun angst dat ze het niet kunnen, wat de volgende keer nog meer faalangst geeft.

Mogelijke signalen zijn:

Iemand met faalangst:

Negatieve faalangst

Positieve Faalangst

 • Hoofdpijn
 • Maag- of darmklachten (diarree/braken)
 • Hartkloppingen
 • Zweten
 • Hyperventilatie
 • Nagelbijten
 • Verlegen
 • Gesloten of juist heel druk gedrag (de clown uithangen)
 • Liegen, smoezen verzinnen
 • Veel piekeren
 •  Opmerkingen als ‘ik kan toch nooit wat’ en ‘dat gaat vast fout’
 1. Raakt onnodig zenuwachtig, voordat hij een prestatie moet leveren
 2. Krijgt zweethanden, rode vlekken, een droge mond of braakneigingen voordat hij moet ‘presteren’
 3. Heeft slaapproblemen in de dagen voor een prestatie
 4. Kent de stof voor een toets vaak prima, maar krijgt tijdens het maken een black-out
 5. Stelt uit, wacht af of verzint smoesjes om iets niet te hoeven doen
 6. Onderschat zijn eigen kunnen en denkt dat anderen beter zijn
 7. Heeft vaak een negatief zelfbeeld en vindt dat hij niets goed genoeg kan doen.

Negatieve faalangst zorgt ervoor dat je minder presteert dan nodig is. Je zou veel beter kunnen, maar de angst om het niet goed te doen verknoeit alles. Je hebt nog wel zo goed geleerd, maar tijdens de repetitie weet je ineens niets meer. Of tijdens de spreekbeurt haal je ineens alles door elkaar. Het kan zijn dat je begint te bibberen en te zweten en dat je kunt geen woord meer kunt uitbrengen, of dat je begint te stotteren.

Wanneer er sprake is van een angst die helpt om je juist beter te laten presenteren, dan wordt er van het positieve type angst om te falen gesproken.
Door deze angst ben je in staat om een betere prestatie neer te zetten in vergelijking tot gewone omstandigheden.

 • Je kunt je door deze angst beter concentreren.
 • Het gevoel van spanning en opgewondenheid geven je een extra stimulans.
 • Het kan wel zo zijn dat door dit type angst om te falen voordat de prestatie moet worden neergezet sprake is van negatieve gedachten. Echter tijdens het presteren ben je in staat om een goede prestatie te leveren, juist door deze prikkel.

Behandeling van faalangst wordt op onze praktijk zowel in groepsverband als individueel aangeboden.