PSY-Care

Voor beter functioneren

Behandeling en therapieën

CGT (Cognitieve Gedrags Therapie)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan. Er wordt samen, binnen een veilige situatie, gewerkt aan het verwerken van gebeurtenissen. Ook komt het reguleren van emoties en het veranderen van oplossingsstrategieën aan bod, waardoor je in de toekomst sterker staat.CGT

Doordat cognitieve gedragstherapie verschillende vormen en technieken kent, is het toepasbaar bij meerdere psychische klachten, waaronder: angsten, trauma’s, depressies en burn-out.

Cognitieve gedragstherapie wordt tevens door de landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ aanbevolen voor het behandelen van psychotrauma (samen met de EMDR behandeling).

Psychotherapie

Spiegel

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen.
De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat het voor u acceptabel is.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Bij kinderen bestaat psychotherapie doorgaans uit sessies waarin gespeeld en –afhankelijk van de leeftijd- gepraat wordt. Een psychotherapeutische behandeling van een kind of jeugdige is onlosmakelijk verbonden met behandeling van de ouders, in de vorm van een meer of minder intensieve oudertherapie. Soms zijn daarbij gesprekken met het hele gezin geïndiceerd.

Cliëntgerichte psychotherapie

handgeven

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samen hangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons verder als me ns te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. 

Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen. 

In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen.

EMDR therapie

fotoemdrEye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan deze methode gebruikt worden.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:

Gezins-psychomotore therapie (G-PMT)

Psychomotorische gezinstherapie (PMGT) is een specifieke vorm van gezinstherapie. Het is een non-verbale, ervaringsgerichte interventie waarbij het gedrag en de interactie tussen de gezinsleden direct zichtbaar worden.

PMGT is gebaseerd op een relationeel bewegingsconcept. Deze opvatting over bewegen gaat uit van de onlosmakelijke en intentionele verbondenheid van de mens met zijn omgeving waarmee hij betekenisvolle relaties onderhoudt.

Binnen de PMGT betekent dit dat de bewegingen en acties van een gezinslid niet los gezien kunnen worden van de bewegingen en acties van de andere gezinsleden. PMGT richt zich op de betekenis van het relationele bewegingsgedrag en op het relationele aspect van communicatie.

Er ontstaat bewustwording van de interactiepatronen en er kan met nieuw concreet interactiegedrag geoefend worden.

Pedagogische ondersteuning

De pedagogisch ondersteuner helpt bij het verbeteren van de leef- en opvoedingssituatie van je kind,
zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling goed te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je opvoeden moeilijk vindt of omdat je de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst

De pedagogische begeleiding is erop gericht om het kind te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

Wij richten ons o.a. op:

 • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheidouders
 • Stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Stimuleren motorische en/of cognitieve ontwikkeling
 • Opbouwen positief zelfbeeld
 • Aanbrengen structuur
 • Aanbrengen/verbeteren dagelijkse ritme
 • Leren omgaan met regels en grenzen
 • Leren omgaan met vrijheden,
 • Bewuste keuzes leren maken etc.

Door middel van verschillende soorten handvatten proberen wij de structuur en regelmaat aan te bieden die nodig is voor een zo optimaal mogelijk zelfontplooiing.

Tijdens deze begeleiding staat het kind centraal, maar zullen de ouders ook zeker een belangrijke rol spelen.

ReAttach behandeling

ReAttach is een methodiek, die ontwikkeld is om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. De ReAttach behandeling stelt je in staat alsnog eerder onvoldoende opgeslagen informatie of beperkende patronen op een goede manier te verwerken en een plek te geven. ReAttach is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Je ervaart hierdoor minder problemen in het dagelijks leven, er ontstaat rust en ontspanning.

Re-Attach voor Kinderen en Jeugdigen is een gezinsinterventie. Bij kinderen worden ouders intensief betrokken en wordt de therapie qua vorm en inhoud aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd. Het betrekken van ouders vergroot het positieve effect van ReAttach. Ouders kunnen een aantal oefeningen doen bij zichzelf of hun kind die eraan bijdragen dat het ook na het ReAttach traject goed blijft gaan.

 

“Doepressie” therapie

Er wordt gewerkt met psycho-educatie, registratieopdrachten, rollenspellen, oefeningen en huiswerk.
De D(o)epressiecursus is een cognitief-gedragstherapeutische interventie gericht op de behandeling van depressieve klachten en depressies bij adolescenten. Deze behandelvorm is psycho-educatief van aard. De interventie is ontwikkeld door Lewinsohn en zijn medewerkers.Een uitlokkende gebeurtenis, zoals een ingrijpende levensgebeurtenis, zorgt ervoor dat een persoon minder positieve interacties met zijn omgeving heeft, waardoor een negatieve spiraal ontstat van negatieve gedachten, nog minder positieve interacties met de omgeving en een steeds somber wordende stemming.De DSM-IV geeft de volgende criteria. Gedurende twee weken of langer moeten tenminste vijf van de volgende verschijnselen optreden:

 

 • Een sombere stemming
 • Geen plezier meer beleven
 • Problemen met eten
 • Problemen met slapen
 • Traag of juist onrustig zijn
 • Vermoeidheid, futloosheid
 • Zich schuldig of waardeloos voelen
 • Concentratieproblemen
 • Denken over de dood en doodgaan

Het dagelijks functioneren is belangrijk bij het bepalen van de diagnose.Naar mate men minder goed in staat is om door te gaan met de dagelijkse bezigheden des te ernstiger de depressie.

Kenmerkend voor depressieve adolescenten is dat ze veel psychosociale moeilijkheden ervaren, zoals vermindert vermogen tot intimiteit, vervreemding van ouders, groter drug- en alcoholgebruik en een hogere werkloosheid.

De cursus bestaat in totaal uit 16 bijeenkomsten, inclusief de terugkombijeenkomst na 3 maanden.

Faalangst

faalangstHet is de angst om bij een taak te mislukken en ontstaat in situaties waarin het kind door iemand beoordeeld wordt of denkt te worden. Als hij hetzelfde klusje in zijn eentje doet (zonder publiek), is er vaak niets aan de hand. Kinderen met faalangst zijn bang dat ze door een slechte prestatie de waardering van hun ouders, klasgenoten en leerkrachten verliezen. Ze blokkeren, haken af, gaan nieuwe uitdagingen uit de weg of werken zo hard dat ze zelden nog ontspannen zijn.

Voor pubers met faalangst is die spanning juist te veel. Ze klappen dicht en krijgen tijdens een toets op school bijvoorbeeld een black-out, of ze presteren door de faalangst onder hun niveau. Dat bevestigt hun angst dat ze het niet kunnen, wat de volgende keer nog meer faalangst geeft.

Relationele Gezins Therapie (RGT)

Voor wie is het?

Relationele Gezinstherapie (RGT) is een door de Erkenningscommissie Justitiële interventies erkende gezinsbehandeling voor jongeren tussen de

12 en 23 jaar met ernstige gedragsproblemen (waaronder delictgedrag) en hun gezin. De behandeling wordt in zowel justitieel als vrijwillig kader gegeven waarbij (ernstige) gedragsproblemen en gezinsproblemen de belangrijkste indicaties zijn. De behandeling betrekt personen uit het netwerk die kunnen bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Bij de start van de behandeling zijn er vaak op verschillende gebieden problemen en zorgen over de jongeren en/of het gezin. Er zijn bijvoorbeeld hoogoplopende conflicten thuis, er kan sprake zijn van contact met politie en ander risicovol gedrag en er kunnen problemen op school zijn. Ouders en jongeren hebben soms al negatieve ervaringen met hulpverlening en andere instanties en hebben weinig hoop dat de situatie beter kan worden.

 

Hoe werkt het?

De therapie richt zich op het positief beïnvloeden van onderlinge gezinsrelaties om zo de gedragsproblemen van de jongere te verminderen. De behandeling bestaat uit drie fasen. Allereerst werkt de therapeut aan een werkrelatie met de jongere en diens gezin en wordt het gezin gemotiveerd voor verandering. In de tweede fase worden concrete vaardigheden geoefend die zijn toegesneden op het gezin. Veel voorkomende vaardigheden zijn communicatie, probleemoplossen, conflict hantering en opvoedingsvaardigheden voor ouders. Tot slot wordt in de laatste fase de geleerde vaardigheden verbreed en bestendigd. De verbinding met externe hulpbronnen wordt versterkt en er wordt een terugvalpreventieplan gemaakt. Tijdens de behandeling wordt intensief samengewerkt met verwijzers en lokale teams.

Kenmerkend aan Relationele Gezinstherapie is dat er veel wordt geïnvesteerd in het vergroten van motivatie om deel te nemen aan de therapie,  het creëren van hoop op verandering en het werken aan een positieve verbinding tussen de gezinsleden. Er wordt samen met het gezin gekeken hoe zij met elkaar de problemen kunnen oplossen waarbij alle gezinsleden een bijdrage hebben. Juist het werken met het hele gezin blijkt voor blijvend effect te zorgen.

Farmacotherapie

Farmacotherapie is de benaming van een behandeling met medicatie.

Er kan een medicatieconsult aangevraagd worden ten behoeve van farmacotherapie, waarbij er gekeken wordt naar de huidige diagnoses, psychiatrische symptomen en bijkomende lichamelijke/somatische klachten. Hierbij kan ook een lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

Na instelling op medicatie volgt, gedurende een van tevoren afgesproken periode, verdere medicatiecontroles.